Keresés az Enciklopédiában

A bürokrácia parazita

A náci korszak áldozatai: a náci faji ideológia

Az új osztály Trockij már a harmincas évek derekán elõrevetíti a lehetõséget, hogy a sztálini bürokrácia, ez a "társadalomtól elidegenedett, ámde azon élõsködõ kaszt", az állami tulajdont és saját politikai privilégiumait egy kedvezõ szituációban könnyedén örökölhetõvé teheti leszármazottai számára. Trockij a folyamat két verzióját is elképzelte: ha a szovjethatalom összeomlana, s egy azonnali, "teljes burzsoá restauráció" következne be, a hazatérõ emigránsok, valamint az országba azon nyomban beáramló idegen tõke képviselõi sok szolgálatkész embert találnának maguknak e kasztból: állami hivatalnokokat, vezetõ szakembereket, vállalati igazgatókat és persze pártfunkcionáriusokat.

vérszegénység rossz lehelet

A totális kapitalista restauráció a sztálini apparátust összeomlasztaná ugyan, ám jóval kevesebb bürokratát mozdítana el a helyébõl, mint egy "valódi szociális forradalom", ami magával a kaszttal számolna le. Mi több, a funkcionáriusok fontos részét képeznék az új burzsoáziának.

Aranka (növénynemzetség)

De elképzelhetõ az is - ez a második verzió - hogy nem következik be azonnal a teljes restauráció, hanem létrejön egy sajátos átmenet. Ekkor a a bürokrácia parazita az állam élén maradna, s maga kezdeményezné a tulajdonviszonyok átalakítását - természetesen saját javára.

férgek diagnosztikája voronezh

A szocialista bürokrata és menedzser hamar fölismerné, hogy "már nem elég trösztigazgatónak lenni, részvényessé is kell válni. Bár Orwell másik nagy művében a következõket írja: "A Párt nem osztály a szó régi értelmében.

  • Internacionálé elméleti folyóirata Különkiadás 70 évvel meggyilkolása után: Lev Trockij időszerűsége 1.
  • A Szovjet rendszer problémái

Nem törekszik a hatalomnak saját gyermekei számára való átadására", merthogy: "Az oligarchikus uralom lényege nem az apáról fiúra öröklés, hanem a bürokrácia parazita bizonyos világnézetnek a bürokrácia parazita egy bizonyos életmódnak a maradandósága, amelyet a halott az élõre kényszerít. Egy uralkodó csoport uralkodó csoport lesz mindaddig, amíg ki tudja jelölni jogutódait. A Párt férgek a bunkóban vérének, hanem önmagának örökletessé tételével törõdik.

Nem fontos, hogy ki gyakorolja a hatalmat, feltéve, hogy a hierarchikus struktúra mindig ugyanaz marad. Késõbb, a sztálinista társadalomszerkezet kritikája kapcsán hasonló eredményre jutott Milovan Gyilasz, Tito egykori legközvetlenebb munkatársa is.

Mindez persze logikusan következett abból, hogy a sztálini bürokrácia azonosította magát az állammal, s ezen keresztül a társadalommal. S mivel a termelõeszközök állami tulajdonba kerültek, az állam viszont a bürokrácia kezére jutott, így magától értetõdõen az állami vagyon a bürokrácia egyfajta kollektív tulajdonává vált.

Tartalomjegyzék

Trockij jól látta azt is, hogy miközben ez a privilegizált, parazita kaszt a pártállami idõszakban eltitkolja jövedelmét, sõt, még saját létét is tagadja, közben egyre-másra veszi föl a burzsoá szokásokat. Szemmel láthatólag sok mindenben hasonlít más olyan országok bürokrata elitjéhez, ahol az "államkapitalizmus" valamilyen formája megvalósult - leginkább a fasiszta bürokráciához.

lapos emberi paraziták

Ám amíg a fasiszták hatalomra kerülésük után házasság és a bürokrácia parazita személyes kapcsolat révén egyesültek az érintetlen nagyburzsoáziával, addig a Szovjetunióban ahogyan késõbb a többi szocialista országban is e kaszt az egyedüli hatalmi-gazdasági tényezõvé vált, hiszen a korábbi tulajdonosokat - a nemzeti burzsoáziát - likvidálták.

Innen pedig már csak egy lépés az állami vagyon teljes kisajátítása, annak újbóli magántulajdonba vétele. Mindehhez persze némi malíciával hozzátehetjük, hogy Trockij ugyan éles szemmel látta, mi következik abból, ha a bürokrácia "az állam mi vagyunk" elvét vallja, ám hithű bolsevikként odáig már nem jutott, hogy mindez talán automatikusan következik az "élcsapat" elvébõl, illetõleg a bolsevik forradalom természetébõl.

Leírása[ szerkesztés ] Levéltelen és lágyszárú, klorofillt nem tartalmazó, halványsárgás színű, később gyökér nélküli, élősködő gyomnövények. Fonálszerű szárukon virágzatokban apró, húsos virágai vannak, amelyeknek csészéje hasábú, szirma harang vagy korsó alakú, a szirom csövéhez nőtt porzója van, a toktermés kétüregű, négymagvú. Fajai[ szerkesztés ] A Magyarországon honos arankafajok közül jelentékenyebb károkat az alábbiak okoznak: A lenfojtó aranka Cuscuta epilinum Weihe a lenvetésben tesz kárt, de megél a lóherén és lucernán is, amelyen különben a herefojtó és az illatos aranka él. A herefojtó vagy kisaranka Cuscuta trifolii Bab.

De ez már más kérdés. Az es esztendõt követõen Kelet-Európa országaiban az állami tulajdon a "nép vagyona"rekordidõ alatt került egy viszonylag szűk tulajdonosi réteg birtokába - méghozzá igen olcsón. Magyarországon az ún. Õk bontották le fölülrõl az avítt államszocialista struktúrát, a humán-társadalomtudományi értelmiség, és persze a véleményformálók: a közszereplõ szakértõk és újságírók erkölcsi-ideológiai segedelmével.

ingyenes cellás pasziánsz férgek epilepsziás rohamai

A technokraták zömmel az állampárt reformszárnyát és annak gazdasági holdudvarát alkották, jó részük a pártapparátus tisztségviselõibõl, illetõleg a szocialista nagyvállalatok menedzsereibõl tevõdött össze.

Ehhez tudni kell, hogy a nyolcvanas években a szocialista nagyvállalat igazgatója volt az igazi fõnök, mivel a korábbi gyakorlattól eltérõen az állam ekkor már nem szólt bele magába az üzletbe.

A késõ szocialista állam tulajdonosnak gyenge volt, így a menedzser egyre inkább fölszabadult, létrejött egy sajátos késõszocialista a bürokrácia parazita kapitalizmus". Ezek a szocialista menedzserek, valamint az említett, velük szövetséges kutató- és véleményformáló értelmiség "pozícióban lévõ", fölsõ rétege alkották az új gazdasági-hatalmi elitet, melynek jelentõs része aztán vagy tulajdonhoz jutott a magánosított vállalatoknál, vagy menedzseri pozícióhoz az állami tulajdonban maradtaknál.

Az állam elhalása A teljesen kifejlodött szocializmus a kommunizmus annyi, mint állam nélküli társadalom. A kapitalizmus és a szocializmus közötti átmeneti idoszakban azonban az állam funkcióinak rendkívüli megerosítésére van szükség proletárdiktatúra. Az államnak ezt a történelmi dialektikáját a marxista elmélet alaposan feltárta. A munkásállam teljes elhalásának gazdasági alapja az anyagi gazdagság olyan magas szintu kifejlodése, amikor a termelomunka már nem elofeltételezi az ösztönzést, a létszükségleti javak elosztása pedig nem igényel jogi szabályozást.

Az ún. A szocialista menedzserek az ban hozott gazdasági társaságokról szóló törvény, majd az Az így született társaságok a a bürokrácia parazita és üzletrészeket eladták, vagyis a társaságok alapítása révén az adott vállalat részben vagy egészben nagyon rövid idõ alatt magántulajdonba került. A privatizáció "ideológiája", mint ma is, az "elavult technológia" és a "veszteségesség" volt, bár talán mondani sem kell, hogy a valóban veszteséges és elavult a bürokrácia parazita mellett privatizálták a jobb gyárakat és nyereségesebb tevékenységeket is.

Sõt ezeket inkább és elõszeretettel.

A holokauszt az ártatlan polgári lakosok millióinak előre eltervezett tömegmészárlását jelenti. Európa teljes zsidó lakosságát el akarták pusztítani: a betegeket és az egészségeseket, a gazdagokat és a szegényeket, a vallásos ortodox zsidókat és a kikeresztelkedetteket, az öregeket és a fiatalokat, nem kímélve a csecsemőket sem. A holokauszt során Európa háború előtti zsidó lakosságának mintegy kétharmadát gyilkolták meg.

Ráadásul az állami vagyont a legtöbb esetben áron alul: valós üzleti értéke - sõt gyakorta névértéke - alatt, akárcsak a részvényeket. Az érték nélkül nyilvántartott ingatlanokat pedig fölértékelés nélkül vitték be ezekbe a gazdasági társaságokba.

A spontán privatizáció törvényi szabályozása rendkívül kedvezõ módon tette lehetõvé a magánosítást: a vevõ kiválasztását és a feltételek részletes szabályozását teljes egészében a menedzsmentre bízták. Így magától értetõdõen azoknak jutott a koncból, akik tagjai voltak a menedzsmentnek, vagy legalábbis velük azonos klientúrához az állampárthoz tartoztak.

Aztán jött a külföldi tõke is: olcsón fölvásárolták a fix piaccal rendelkezõ monopolvállalatokat, majd bezárták azok gyárait, üzemeit, s ezzel végeztek is a konkurenciával.

a bürokrácia parazita pinworms fertőzés módjai